ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 

เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2566” และได้รับเกียรติบัตรจาก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจพบสารเคมีอันตรายในโกดังแห่งหนึ่งในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบ