ลงนาม MOU โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร