แนะนำบริษัท TARF ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกตเวทิตาจิต ของภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และได้แนะนำข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการของบริษัทฯ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
Back